Naszym nadrzędnym celem jest rozwinięcie komunikacji u dzieci i wyposażenie ich w znajomość języka oraz w praktyczne narzędzia, dzięki którym poradzą sobie w świecie. Stąd staranny wybór programów do nauki.

Oferujemy kursy stacjonarne i online języka angielskiego, niemieckiego, norweskiego i hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej ofercie znajdą Państwo również kursy języka polskiego dla obcokrajowców (dorośli i dzieci) oraz kursy z j. polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Kursy egzaminacyjne prowadzą Egzaminatorzy CKE.

Zaplanowaliśmy ścieżkę rozwoju kursanta (dotyczy j. angielskiego) – to oznacza, że możemy wspólnie określić cel i tempo nauki. Mogą Państwo wybrać dla siebie lub dziecka  ścieżkę standardową i wziąć udział w kursie tradycyjnym, który dobrze nauczy komunikacji i przygotuje do egzaminów szkolnych. Lub mogą Państwo zdecydować się na  ścieżkę egzaminacyjną i naszym wspólnym celem będzie intensywna nauka zorientowana na zaliczenie egzaminu CAMBRIDGE. Wszystkie kursy ukierunkowane są na wypracowaniu u kursantów kompetencji porozumiewania się w języku obcym. W naszej pracy umiejętnie korzystamy ze sprawdzonych metod, które opierają się na komunikacji i dialogu. Taki styl pracy pozwala nam osiągać szybkie i pozytywne rezultaty.

Kursy podzielone są na dwie ścieżki uczenia się języka angielskiego

Oferta Standardowa KIDS, JUNIOR – oferta dla dzieci, które rozpoczynają naukę języka angielskiego

Celem tego kursu jest wprowadzanie dzieci w tajniki języka angielskiego od podstaw, zwiększając stopniowo ich poziom zaawansowania w zakresie rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Dzięki systematycznej nauce, częstym powtórkom i ciekawym zajęciom kursanci poprawiają oceny w szkole, nabierają pewności siebie, a język angielski staje się ich ulubionym przedmiotem.

Lektorzy podczas zajęć posługują się wyłącznie językiem obcym, mówią do dzieci w naturalnym tempie i oczekuje automatycznych odpowiedzi. W takim obcojęzycznym środowisku, w takich warunkach bariera mówienia i rozumienia języka obcego zostaje szybko przełamana.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice odgrywają diametralną role w procesie edukacyjnym swoich pociech, dlatego też bardzo ważna jest dla nas ścisła współpraca. W TellMore standardem jest regularna korespondencja z rodzicem za pomocą E-Dziennika. Rodzice mają także możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem prowadzącym przed zajęciami lub po zajęciach.

Przyjmowanie dzieci na kurs odbywa się na podstawie niestresującej rozmowy z lektorem oraz dodatkowo w przypadku grupy starszej na rozwiązaniu testu diagnozującego.

Kurs obejmuje 30 spotkań rocznie1 spotkanie tygodniowo po 90 minut i trwa od połowy września do początku czerwca. Zajęcia prowadzimy zarówno w grupach Standard (6-10 osób), jak i w grupach Comfort (3-5 osób). W trakcie trwania kursu gwarantujemy konsultacje rodziców z lektorem w celu monitorowania postępów.

SAVVY ED (8 – 12 lat) – Oferta dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego po programie Teddie Eddie (przygotowanie do egzaminów Cambridge)

 

Oficjalna strona metody www.edubears.pl/savvyed/

Zdobyte wcześniej umiejętności językowe są rozwijane poprzez sprawdzone, ciekawe metody nauczania dostosowane do wieku, zainteresowań i temperamentu dzieci. Głównym założeniem tego kursu jest ćwiczenie wszystkich czterech kompetencji językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania poprzez różne zabawy ruchowe, gry językowe, historyjki, wierszyki oraz rymowanki. Ten ambitny program mobilizuje młodych kursantów do regularnej pracy poprzez unikatowe i innowacyjne elementy (efekt kuli śniegowej, grywalizacja, ocenianie kształtujące), które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

Jaki jest Savvy Edd?

 

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (8 – 12 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.
Oto kilka z nich:

• EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli „stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego
• KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
• SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
• System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Przeczytaj

Dla kogo jest SavvyEd?

Metoda nadaje się dla dzieci uczących się w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych. Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie. Savvy Ed nie jest przewidziany dla dzieci początkujących, 7-8 latki rozpoczynające przygodę z językiem angielskim po prostu sobie z naszym materiałem nie poradzą.

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas bardzo starannie testowane – oceniamy:
• umiejętności komunikacyjne – dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim,
• umiejętność rozumienia ze słuchu – dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki,
• zasób słownictwa – dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.),
• umiejętność czytania – dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

Przy kwalifikacji do grupy nie tylko sprawdzamy, czy dzieci mają odpowiednią wiedzę z języka angielskiego czy umiejętność czytania w języku ojczystym, bardzo ważny jest też wiek dziecka, w grupach mogą być dzieci z jednego rocznika, ewentualnie może być rok różnicy. Wierzymy, że tylko wiekowo i poziomowo dobrane grupy osiągną pełnię swojego potencjału.

Ostatnim elementem branym pod uwagę przy kwalifikacji do grup jest rozmowa z rodzicem. Rodzic powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że zapisuje dziecko na ambitny kurs, w czasie którego sumienność i regularność w odrabianiu zadań domowych jest bardzo ważna. Rodzic nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku, ale musi wyrazić chęć wsparcia swojej pociechy w sensie „organizacyjnym,” czyli mówiąc potocznie: dopilnować, aby mały uczeń był przygotowany na każde zajęcia.

EWALUACJA WYNIKÓW NAUCZANIA:

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:
• jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.
• budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
• informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
• jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

ZADANIA DOMOWE:

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.

REALIZACJA PROGRAMU:

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut. Istnieje też możliwość prowadzenia kursu Savvy Ed w szkole prywatnej, w wymiarze pięciu 45-minutowych lekcji w tygodniu.

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.
Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.
Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:
• ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach
• informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book)
• regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w E-dzienniku
• lekcje otwarte

Poziomy SAVVY ED

Savvy Ed 1

7-8 lat

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Starters.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Savvy Ed 2

8-9 lat

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Savvy Ed 3

9-10 lat

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA. Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę

Na co czekasz?

Zapisz się już dziś!

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Edd. Oficjalna strona metody EduBears